Image

Vi utbildar Sveriges kommuner

Speciellt för byggnadsinspektörer och bygglovshandläggare

 

Ni som jobbar med bygglovs-, anmälnings- och tillsynsärenden, prata ihop er om vad ni har för utbildningsbehov. Många gånger visar det sig att önskemålen är likartade och då tycker vi det är smart att samla alla vid ett och samma tillfälle. Vi har goda erfarenheter av anpassade utbildningar för kommuner. Välkommen att kontakta oss för en dialog om ert specifika utbildningsbehov.

Vad är mest aktuellt för er?

EXEMPEL PÅ ÄMNESOMRÅDEN

 • Boverkets byggregler, BBR - grundkurs eller fördjupning
 • Energiberäkningar enligt BEN
 • Tillgänglighet vid ny- och ombyggnation
 • Kulturvärden i plan- och bygglovsprocessen
 • Brandskydd enligt BBR
 • Kontrollplanen - digitaliserad E-plan

KURSLÄNGD

1 eller 2-dagarsutbildningar.
Kontakta oss för mer information och offert.

PRIS

Vi lämnar prisuppgift utifrån er förfrågan.

Vi kommer till er och utbildar
Vi skräddarsyr en lösning utifrån ert behov och mest effektivt blir det också på plats hos er med tillresande föreläsare från oss. Ibland kan det vara en idé att höra med kringliggande kommuner och samköra utbildning tillsammans. Tips på vägen finns i form av ett antal ämnesområden som vi vet efterfrågas just nu. Ta en titt på förslagen här nedan.

Boverkets byggregler, BBR – grundkurs eller fördjupning

Vi anpassar en utbildning helt efter era behov och önskemål. En genomgång av BBR under 1 dag med rätt fokus och innehåll ger er en ökad förståelse för reglernas syfte och innebörd. Exempel på innehåll:

 • Nybyggnad eller ändring – vad gäller?
 • Fördjupning inom något område t.ex. tillgänglighet, fuktskydd eller energiprestanda
 • Kopplingen till standarder och andra myndigheters föreskrifter
 • Kommande förändringar i byggreglerna

Energiberäkningar enligt BEN

En utbildning på förslagsvis 2 dagar som syftar till att ge er ökad kunskap för att ni ska kunna göra korrekta bedömningar i er granskning av energiberäkningar. Exempel på innehåll:

 • CEX, BBR, AFS, BEN
 • Energibalans
 • Provtryckning
 • U-värden, linjeköldbryggor
 • Ventilation, värmesystem, kyla och pumpar
 • Beräkningar och program

Tillgänglighet vid ny- och ombyggnation
Vi föreslår en utbildning på 2 dagar där fokus ligger på genomgång av relevant regelverk. Exempel på innehåll:

 • Rollen som sakkunnig av tillgänglighet enligt TIL 2
 • Byggregler, PBL, PBF, BBR, Boverkets föreskrifter
 • Granskning vid bygglov/tekniskt samråd
 • Krav vid ändring av byggnad

Kulturvärden i plan- och bygglovsprocessen
Förslagsvis genomförs en utbildning under 1 - 2 dagar. Vi går igenom gällande regelverk och ger handfasta exempel på hur en kommun bör hantera kulturvärden i sin planering. Syftet är bland annat att ge er tydliga råd om hur kulturvärden bör beaktas i bygglovsärenden samt hur ställda krav följs upp i byggprocessen. Slutmålet för er är att kommunens byggärenden ska få en jämnare bedömning. Exempel på innehåll:

 • Begreppen förvanskning och varsamhet
 • Planbestämmelser (q och k)
 • Kulturvärden i lagstiftningen
 • Aktuella rättsfall
 • Krav på underlag för bedömning

Brandskydd enligt BBR
Utbildning under förslagsvis 1 dag som syftar till att uppdatera era kunskaper i frågor kring brandskydd som ni har behov av i ert dagliga arbete. Exempel på innehåll:

 • Brandskyddsbeskrivning
 • Vad påverkar nivån på brandskyddet? 
 • Förenklad/analytisk dimensionering

Kontrollplanen - effektivare arbetssätt med digitaliserad E-plan
Under 1 utbildningsdag visar vi på hur den digitaliserade kontrollplanen hjälper till att effektivisera kontrollarbetet. Digitalisering i byggprojekt är på frammarsch och det är viktigt att kommunerna är med på resan. Exempel på innehåll:

 • Spårbarhet/e-signatur
 • Konstruktionsdokumentation
 • Verifiering av energiprestanda
 • Kontrollpunkterna enligt PBL
 • Stödfunktioner som underlättar administration för alla i byggprojketet
Kursens föreläsare

Några av våra föreläsare

Vilken eller vilka föreläsare som ni träffar på er utbildning beror på vilken inriktning ni väljer till ert anpassade kurstillfälle. Nedan presenteras några av de föreläsare som vi anlitar inom olika ämnesområden.

Roger Anneling, Anneling Tobin Consult AB

Konsult och utbildare inom bygg- och fastighetsbranschen. Roger hjälper, på konsultbasis, företag i hela landet att identifiera och bevaka förändringar i relevant lagstiftning och är därmed väl förtrogen med svensk bygglagstiftning. Roger är certifierad kontrollansvarig och har kontinuerligt varierande uppdrag som KA.

Lars Tobin, Anneling Tobin Consult AB

Konsult och utbildare inom bygg- och fastighetsbranschen. Lars är expert på innemiljöfrågor som handlar om ventilation, fukt och andra byggrelaterade problemställningar. Lars har många års erfarenhet som utbildare och konsult, vilket innebär en unik kunskap som kombinerar teori med praktiska tillämpningar.

Jonas Ternström, ECiS (Energy Concept in Sweden AB)

Ingenjör med lång erfarenhet från förvaltning av fastigheter och driftoptimering, energieffektivisering och kartläggningar av fastigheter. Jonas samlade kompetens och erfarenhet kommer väl till nytta både i konsultuppdrag ute i fält men också pedagogiskt som föreläsare på utbildningar.

Annika Andersson, White arkitekter AB

Bebyggelseantikvarie, utredare och utbildare inom bygg och fastighetsbranschen. Annika har lång erfarenhet av arbete med bygglovshandläggning och planfrågor.

Nils Olsson, Bengt Dahlgren Brand & Risk AB

Brandkonsult sedan drygt 20 år. Nils är certifierad Sakkunnig inom brandskydd, SAK 3. Utöver att arbeta med brandskyddsprojektering och utförandekontroller i projekt skriver Nils handböcker om brandsäkerhet och håller utbildningar.

033-340 16 00

033-340 16 00

Telefon

info@approvus.se

info@approvus.se

E-post

Mångårig erfarenhet av bygg och fastighetsbranschen

Hur kan vi hjälpa just dig?