Sakkunnig funktionskontrollant
– OVK Bygglagstiftning

Grundutbildning och uppdateringsutbildning inför certifiering av sakkunnig funktionskontrollant OVK.

PBL ställer krav på certifiering för sakkunniga funktionskontrollanter.

Utbildningen är förberedande inför tentamen för förstagångsansökan eller ansökan inför omcertifiering.


Kursfakta

Kurslängd
2 dagar inklusive tid för tentamen

Datum och ort
7 – 8 november 2017 i Malmö
28 – 29 november 2017 i Borås

Pris
8 900 kr
Avgift för tentamen och certifieringsansökan samt moms tillkommer

Anmälan
Kontakta oss

Ventilation

Deltagare

Utbildningen riktar sig till dig som ska göra en förstagångsansökan för certifiering eller ansökan inför omcertifiering för sakkunnig funktionskontrollant. Du får nödvändiga kunskaper i gällande regelverk inom bygglagstiftning samt möjlighet att skriva tentamen i samband med utbildningsdagarna.

Nya regler för OVK från 2 maj 2011

En funktionskontrollant ska alltid vara certifierad, enligt nya PBL som trädde i kraft den 2 maj 2011. Kommunerna kan inte längre godkänna funktionskontrollanter för viss kontroll och några övergångsregler finns inte. Det innebär att en person som saknar certifiering inte ges möjlighet att arbete med funktionskontroller.

Sakkunnig inom luft

Boverkets föreskrift och allmänna råd (ÖVR 85 – BFS 2009:5) har ersatts av Boverkets föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollaner, BFS 2011:16, OVK 1. Nytt i reglerna, enligt Boverkets information, är att den som är eller blir certifierad funktionskontrollant automatiskt även blir certifierad sakkunnig inom luftområdet. Förutsättningen är dock att man har behörighet K (komplicerad art).

Innehåll

Gällande bygglagstiftning för OVK, bl a:

  • PBL och tillhörande förordningar
  • Miljöbalken och tillhörande förordningar
  • Arbetsmiljölagen
  • Lagen om energideklarationer
  • Radon
  • Nya och äldre byggregler

Funktionskontrollen – en del av energideklarationen

En väl genomförd OVK-besiktning förenklar processen kring energideklareringen. Funktions­kontrollen tillsammans med energideklarationen ger goda möjligheter att snabbt få fram förslag på energieffektiva åtgärder.

Din behörighet – ditt bidrag till en god inomhusmiljö

Obligatorisk ventilationskontroll är en del av det nationella miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö”. Målsättningen är att alla byggnader där människor vistas ska ha en dokumenterad fungerande ventilation. Endast person med behörig­het får utföra kontrollerna. En riksbehörig­het kom­binerad med din kompetens är ett viktigt bidrag i arbetet med att säkerställa kraven på en god inomhus­miljö i byggnader samt att regelverken följs.


Krav för certifiering

För slutlig bedömning inför en personcertifiering av riksbehörig funktionskontrollant hänvisas till certifieringsföretag. Utbildningen motsvarar de krav som Boverket ställer i sin föreskrift BFS 2011:16 OVK 1. I samarbete med certifieringsföretag erbjuder Approvus tentamen som, vid godkänt resultat, är ett av kraven. Tillsammans levererar vi ett helt koncept från utbildning till certifiering inom samtliga behörighetsnivåer.