Sakkunnig brandskydd
– SAK 3

Utbildning inför certifiering av sakkunnig brandskydd, SAK 3

Din kompetens behövs


Kursfakta

Kurslängd
1,5 dagar inklusive tid för tentamen
Dag 1: Föreläsning, ca kl 08.30 – 17.00
Dag 2: Tentamen förmiddag, slut vid lunchtid

Datum och ort
9 – 10 april 2018 i Stockholm

Pris
7 500 kr
Moms tillkommer.

Avgift för handläggning av tentamen och certifieringsansökan tillkommer enligt certifieringsföretagets prislista.

Förkunskaper
Utbildningen riktar sig till dig med goda kunskaper om BBR avsnitt 5, BBRAD1, BBRBE 1, EKS, Lag om skydd mot olyckor, lag och förordning om brandfarliga och explosiva varor. Dessa avsnitt behandlas inte alls under kursen. Utbildningens fokus ligger på övriga delar som ingår i kunskapskraven för SAK 3, se rubriken ”Utbildningens innehåll”.

Föreläsare
Nils Olsson, Bengt Dahlgren Brand & Risk AB
Roger Anneling, Anneling Tobin Consult AB

Anmälan
Kontakta oss

Approvus Sakkunnig brand HR

När ska certifierad sakkunnig brand anlitas?

Att anlita sakkunniga genom hela byggprocessen kan innebära stora kostnadsbesparingar och att obehagliga överraskningar undviks. I de fall byggherrens egenkontroll inte är tillräcklig kan byggnadsnämnden kräva att en certifierad sakkunnig anlitas för att säkerställa att samhällets krav uppfylls, som t ex Boverkets byggregler. I projekt där det kan föreligga risk för personskada är det än viktigare att sakkunniga tas in i ett tidigt skede av byggprocessen.

Byggherren kan åläggas av byggnadsnämnden att anlita en certifierad sakkunnig brand i syfte att säkerställa att en kompetent utredning av brandsäkerheten blir utförd. Byggnadsnämnden är skyldig att godta utlåtanden från sakkunnig, vars kompetens har styrkts genom certifiering.

Antal certifierade sakkunniga i brandskydd ökar

I takt med att fler väljer att bli certifierade sakkunniga enligt SAK 3 ökar medvetenheten och kunskapen hos byggnadsnämnder om att kompetensen finns tillgänglig. Det öppnar upp för en ökad efterfrågan på certifierade sakkunniga personer som behöver anlitas i ett tidigt skede i byggprocessen för att säkerställa att samhällets krav uppfylls.

Förberedande utbildning inför tentamen

Utbildningen motsvarar de krav som Boverket ställer i sin föreskrift BFS 2011:17 SAK 3. Godkänt resultat på tentamen är ett av kraven för att du ska kunna bli certifierad och utbildningen hjälper dig att bli förberedd inför skrivningen. Tid för tentamen är förlagd till dag 2 på förmiddagen. Ansökan om certifiering gör du hos certifieringsföretaget.

Utbildningens innehåll

 • Boverkets byggregler, BBR
  – projektering och utförande med fokus på brandskydd
  – drift- och skötselinstruktioner
  – skydd mot brännskador och explosioner
  – tillgänglighet och brandskydd
 • Boverkets föreskrifter och allmänna råd som är kopplat till ämnesområdet
  – anmälan för åtgärder som inte är bygglovspliktiga, VÄS 1
  – certifiering av kontrollansvariga, KA 4 och sakkunniga, SAK 3
  – typgodkännande och tillverkningskontroll, TYP 7
  – hissar och vissa andra motordrivna anordningar, H 14
 • Aktuella standarder från SIS
  – utformning av brandbekämpningshissar
 • Riksarkivets föreskrifter om arkivlokaler
  – brandtekniskt skydd
  – ytskikt och beklädnad
  – begränsning av brandspridning
 • Miljöbalken
  – fastighetsägarens ansvar
  – krav på egenkontroll