Sakkunnig kulturvärden grundutbildning
– KUL 2

PBL kräver certifierade sakkunniga kontrollanter

För dig som redan är certifierad men som står inför att förnya ditt certifikat:

Anmäl dig till Kulturvärden uppdatering. Tid för tentamen ingår. 


Kursfakta

Kurslängd
3 dagar inklusive tid för tentamen

Datum och ort
10 – 12 april 2018 i Stockholm

Pris
11 100 kr
Moms tillkommer.

Avgift för handläggning av tentamen och certifieringsansökan tillkommer enligt certifieringsföretagets prislista.

Föreläsare
Maria Ros, White arkitekter: bebyggelseantikvarie med kompetensområden inom byggnadsvård, kulturhistoriska utredningar, bygglov samt PBL
Roger Anneling, Anneling Tobin Consult AB: konsult och utbildare inom bygg- och fastighetsbranschen

Anmälan
Kontakta oss

Approvus Sakkunnig KUL HR

Vägledning från Riksantikvarieämbetet

Vägledning om antikvarisk medverkan finns i Riksantikvarieämbetets beslut från 12 maj 2009. Vägledningen säger bl a att medverkan av antikvarisk expertis vid restaurering eller ändring av en kulturhistorisk värdefull byggnad eller anläggning är angelägen för att uppnå ett gott resultat. Den antikvariska experten ska, enligt vägledningen, finnas med i arbetet från det att projektet aktualiseras till den avslutande besiktningen.

Plan- och bygglagen kräver certifiering av sakkunniga kontrollanter

Den plan- och bygglag som trädde i kraft den 2 maj 2011 syftar till en enklare hantering av plan- och byggärenden. Lagen ställer krav på att alla sakkunniga kontrollanter ska vara certifierade. Genom omflyttningar av krav och kapitel i lagen har tydligheten stärkts och formuleringar moderniserats. Nyheterna i PBL är långtgående och omfattar förändringar inom både plan, lov samt kontroll och tillsyn. Din kompetens kommer att efterfrågas allt mer. Kontrollansvariga och sakkunniga kontrollanter ska träda in i byggprojekten i ett tidigare skede än vad som varit kravet i äldre lagstiftning.

Sakkunnig kontrollant – en blivande nyckelperson!

Som certifierad sakkunnig kontrollant blir det enklare för dig att visa att du har erforderlig kompetens och att du kan konkurrera på lika villkor. För byggherrarna blir det också lättare att finna personer med rätt kompetens. Du blir en nyckelperson i ett tillsyns- och kontrollsystem vars syfte är att tillvarata den byggda miljöns kulturvärden i samband med renovering och ombyggnad. Riksantikvarieämbetet bedömer också att de kompetenskrav som finns i certifieringssystemet kan tillämpas då villkor ställs om antikvarisk medverkan.


Krav för certifiering

Certifieringen grundar sig i Boverkets föreskrift BFS 2011:15 KUL 2 och är, enligt Riksantikvarieämbetet, tillämpbar för de villkor som ställs om antikvarisk medverkan. En certifiering visar att du har kompetens att utföra de kontroller som behövs för att verifiera att samhällets krav om tillvaratagande av kulturvärden tillgodoses. I samarbete med certifieringsföretag erbjuder Approvus tentamen som, vid godkänt resultat, är ett av kraven för att kunna gå vidare till certifiering.

Utbildning för behörighet N samt K

Approvus AB erbjuder en utbildning som underlättar för dig att klara certifieringsprovet. Utbildningen är gemensam för behörighet N – kontroll av normal art – samt behörighet K – kontroll av kvalificerad art.