Kulturvärden i planprocessen
– Vilket lagstöd finns för att skydda våra kulturvärden?


Kursfakta

Kurslängd
1 dag

Datum och ort
Kontakta oss för intresseanmälan.

Pris
5 100 kr
Vid samtidig anmälan till utbildningen ”Kulturvärden i bygglovsprocessen” erhålls 10 % i rabatt.

Deltagare
Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med fysisk planering, som sakkunnig avseende kulturvärden eller med planfrågor inom kommunen.

Föreläsare
Annika Andersson, White arkitekter
Roger Anneling, Approvus AB

Anmälan
Kontakta oss

Jordglob

Hur hanterar kommunen kulturvärdena i sin planering?

På utbildningen får du fördjupade kunskaper om regelverk och vi ger dig handfasta exempel på hur man kan arbeta.

Innehåll

Detaljplaner och områdesbestämmelser

  • Skillnaden på Q, q och k. Vilka bestämmelser gäller och hur arbetar man med planläggning av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse?
  • Utformning av bestämmelser
  • Koppling mellan bestämmelser och planbeskrivning
  • Aktuella rättsfall

Byggnadstekniska bestämmelser

  • Tekniska egenskapskrav

Krav på underlag för bedömning

  • Vikten av uppdaterade kulturmiljöprogram
  • Utformande av förundersökning, konsekvensbeskrivningar och underlag för MKB

Allmänna och enskilda intressen samt förvaltningslagen

  • Är det alltid de allmänna intressena och kulturmiljövården som väger tyngst vid en bedömning?

Ersättningsanspråk vid bevarande

  • I vilka fall kan ersättning behöva utgå vid användning av skyddsbestämmelser?