Periodiska kontroller lagerinredningar

Arbetsmiljöverket ställer krav – undvik olyckor i ert lager

Har ni egen kompetens för kontroller av lagerinredning i syfte att uppfylla kraven för lagersäkerhet? Är ställaget rätt monterat?

Utbildning hos Approvus för dig som ska göra interna eller externa kontroller av ställage, pallställ och lagerinredningar.


Kursfakta

Kurslängd
2 dagar

Datum och ort
20 – 21 mars 2018 i Borås

Pris
7 900 kr. Moms tillkommer.
I priset ingår utbildning, kursdokumentation, lunch och fika samt ett kunskapsprov.

Standarderna som behandlas under kursen (se kursinnehåll) ingår inte i kurspriset utan finns att köpa hos SIS, www.sis.se

Företagsanpassad utbildning som alternativ

En kostnadseffektiv lösning för många företag är att genomföra utbildningar på hemmaplan i egna lokaler när ni är fler som är i behov av utbildning. Fokus läggs på den egna lagerinredningen. Vi utformar då utbildningen helt efter era behov och önskemål.

Anmälan
Kontakta oss

Approvus Kontroll lager HR_mindre

Deltagare

Utbildningen riktar sig till dig som är utsedd av arbetsgivaren att ha ansvar för att upprätthålla säkerhet på ert lager och därmed uppfylla gällande regelverk. Vi vänder oss till personer med ansvar för lagerinredningar i form av t ex pallställ, hyllställ, grenställ och djupstaplingsställ och till personer som skall göra egenkontroller. Utbildningen riktar sig både till dig som ska göra interna besiktningar i eget företaget och till dig som på konsultbasis ska utföra besiktningar externt hos andra företag.

Kursens innehåll

  • Arbetsmiljölagen och relevanta föreskrifter för lagerinredningar
  • Ställagelära
  • Standarder för lagerinredningar
    – SS-EN 15635:2008 Montage, drift och underhåll
    – SS-EN 15620:2008 Toleranser, deformationer och säkerhetsmarginaler
  • Vanliga skador och hur man bedömer dessa
  • Riskbedömningar
  • Planering, genomförande och uppföljning av utförda kontroller

Egenkontroller av lager – arbetsgivarens ansvar

AFS 2006:4 anges tydligt att arbetsutrustning som slits eller åldras skall genomgå regelbundna kontroller. Arbetsgivaren skall därmed ha rutiner för att fortlöpande kontrollera att lagerinredningarna inte har förändrats eller skadats så att risk för olycka föreligger. I de rutiner som företaget har upprättat skall klart framgå hur frekvent kontrollen skall utföras, vilka punkter som skall kontrolleras och vem som ansvarar för att kontrollen blir utförd.

Kontroll och besiktning sker idag enligt de inom EU harmoniserade standarderna SS-EN 15635:2008 Montage, drift och underhåll och SS-EN 15620:2008 Toleranser, deformationer och säkerhetsmarginaler.

Löpande kontroller – årliga kontroller

Löpande kontroller kan utföras av egen personal på företaget som är utbildad och kompetent för uppgiften. De årliga kontrollerna kan med fördel utföras av särskild sakkunnig eller egen anställd personal med rätt kompetens. Approvus utbildning förmedlar kunskap om de regelverk som styr hur säkerhet på lager ska uppfyllas.

Mottagningskontroll

Med rätt kompetens kan en kontroll av nyinköpta ställage, delkomponenter och montaget av dessa spara pengar och bidra till minskade olycksfallsrisker.