Image

Aktuellt

2018-09-25: Krav på certifiering för pannoperatörer

Krav på certifiering för pannoperatörer

Ny föreskrift med tydlig struktur och förenklat upplägg

Allt som kan förenkla tillvaron för företag som måste förhålla sig till olika föreskrifter är välkommet. Så är fallet med de nya föreskrifterna för trycksatta anordningar (AFS 2017:3) som började gälla den 1 december 2017.  En förändring är att alla gällande krav nu finns samlade i en och samma föreskrift. Tidigare fick arbetsgivare söka svar i sex olika föreskrifter för att ta reda på hur tryckrisken ska hanteras på arbetsplatsen. Dessutom har föreskriften fått en tydlig struktur och förenklat upplägg, allt i syfte att underlätta för kunderna att hitta rätt i reglerna. En direkt följdeffekt blir att det systematiska arbetsmiljöarbetet med riskbedöm­ningar och den fortlöpande tillsynen kommer att gå enklare. Det ska helt enkelt vara lättare att göra rätt i syfte att uppnå kostnadsbesparingar.

Krav på certifiering för pannoperatörer

En viktig nyhet är att den som övervakar en panna ska ha en personcertifiering. Certifieringen innebär att pannoperatören ska avlägga ett skriftligt kompetensprov hos ett ackrediterat certifieringsorgan. För att göra processen mot certifieringskravet så smidig som möjligt finns en övergångsregel som innebär att företag har 3 år på sig att uppfylla kravet för kategori 1 (1) efter det att föreskrifterna trädde i kraft. Arbetsgivare som har en panna i klass A eller B rekommenderas emellertid att planera in certifiering i god tid för att undvika förseningar och därmed nyttjandeförbud på sina pannor. Systemet med att utbilda inför certifiering samt att handlägga och utfärda certifikat riskeras att överbelastas om alla väntar till slutet av övergångsregeln. Planering och framförhållning är av vikt för att få igång det nya kontrollsystemet så smidigt som möjligt. Se över era behov redan idag och klargör vem eller vilka som berörs och vilken kompetensutveckling ni behöver satsa på.

Färdighets- och kunskapskrav inför certifiering

I föreskriften (AFS 2017:3) redogörs i en tabell vilka färdigheter och kunskaper som förväntas och krävs av den som ska bli certifierad. Det är dessa krav som ligger till grund för de frågor som ställs i det teoretiska provet som måste avläggas med godkänt resultat som en del av certifieringen.

För att bli så väl förberedd som möjligt inför tentamen finns valet att gå utbildning där man bland annat får genomgång av de krav på färdigheter och kunskap som redovisas i föreskriften. Mer om förberedande utbildning inför certifiering, klicka här.

Vad är en trycksatt anordning?

Trycksatta anordningar finns i de flesta branscher och ett antal exempel på vad som är en trycksatt anordning ser du i listan nedan. Att arbeta och uppehålla sig i en miljö där det finns trycksatta anordningar kan, om inte anordningens säkerhet följs upp och kontrolleras, innebära olycksrisker. Personal ska informeras om vilka risker som föreligger och som arbetsgivare är man ansvarig för att ett förebyggande arbete bedrivs.

Exempel på trycksatta anordningar:

  • Pannor för kraft- eller värmeproduktion
  • Tryckkärl i processer, till exempel massakokare, kemiska rekatorer
  • Centralgassystem
  • Kokgrytor
  • Lagringstankar för gas, till exempel gasoltankar, svaveldioxid och tankar för lagring av djupkylda flytande gaser
  • Cisterner för lagring av flytande fluider
  • Tryckluftsbehållare med tillhörande tryckluftssystem
  • Kylmaskiner

Fotnot: (1) Certifikat för kategori 1 får även övervaka pannor i kategori 2, 3 och 4.

2018-09-25: Vad innebär ISO 16890?
033-340 16 00

033-340 16 00

Telefon

info@approvus.se

info@approvus.se

E-post